Tietosuojaseloste Turun Teräskaluste Oy:n sivustolla kerättävien henkilötietojen käytöstä

Laatimispäivämäärä 20.12.2022

1) RE­KIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Turun Teräskaluste Oy

Akselintie 12

20200 Turku

2) YH­TEYS­HEN­KI­LÖ RE­KIS­TE­RIÄ KOS­KE­VIS­SA ASIOIS­SA

Katri Pulkkinen

Turun Teräskaluste Oy

+358 400 717099

katri.pulkkinen@tuteka.fi

3) RE­KIS­TE­RIN NI­MI

Turun Teräskaluste Oy:n sivuston käyttäjärekisteri.

4) HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LYN TAR­KOI­TUS JA OI­KEUS­PE­RUS­TE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) RE­KIS­TE­RIN TIE­TO­SI­SÄL­TÖ

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, jotka ovat täyttäneet sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen. 

6) SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET TIE­TO­LÄH­TEET

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

KOL­MAN­NEN OSA­PUO­LEN PAL­VE­LUT

Sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Turun Teräskaluste Oy:n hallinnassa, eikä Turun Teräskaluste Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Turun Teräskaluste Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7) TIE­TO­JEN SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET LUO­VU­TUK­SET

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.

8) TIE­TO­JEN SIIR­TO EU:N TAI ETA:N UL­KO­PUO­LEL­LE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) RE­KIS­TE­RIN SUO­JAUK­SEN PE­RIAAT­TEET

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den Turun Teräskaluste Oy:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

10) TAR­KAS­TU­SOI­KEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut omat tietonsa. Tarkastuspyynnön voi lähettää osoitteeseen katri.pulkkinen@tuteka.fi.

11) OI­KEUS VAA­TIA TIE­DON KOR­JAA­MIS­TA

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen katri.pulkkinen@tuteka.fi.

12) MUUT HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LYYN LIIT­TY­VÄT OI­KEU­DET

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää osoit­tee­seen katri.pulkkinen@tuteka.fi.

13) MUU­TOK­SET TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TEE­SEEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Tuteka on InstagramThis error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.